Konferenca e të rinjve në Spille

Konferenca e të rinjve në Spille

Konferenca e të rinjve e zhvillur këtë vit për herë të parë në Shqipëri u mbajt në Spille. Në këtë konferencë morën pjsëtë rinj të ndryshëm nga
Shqipëria,Maqedonia dhe Serbia. Tema e këtij seminari ishte : “Si të jemi dishepuj të Jezu Krishtit” . Ishte një kohë e bekuar ku të rinjtë ndanë me njeri tjetrin eksperiencat dhe njohuritë por edhe mesuan më tepër rreth Biblës.