Kisha e Bashkuar Metodiste Tiranë

Gjergji Lushka
Pastor Lokal

Rruga ”Vehbi Agolli” , Tiranë

Në Tetor 2008 u mbajt në Tiranë shërbesa e parë e kishës Metodiste. Që nga ajo kohë shërbesat janë mbajtur çdo të Dielë. Fillimisht adresat tona kanë qënë Rr. Qemal Stafa & Rr. Thanas Ziko dhe që prej 2015 në adresën aktuale. Bashkësia përbëhej kryesisht nga të rinj dhe studentë. Që prej vitit 2017 Gjergj Lushka është pastor i kishës, e cila tani përveç studentëve ka edhe shumë familje të reja. Fëmijët kanë një kohë të veçantë së bashku të dielave, gjatë shërbesës. Organizohen çdo javë Studimi i Bibles, takimi i të rinjëve dhe takimi i grave. Mësimet në muzikë dhe gjuhë të huaj angleze ofrohen gjatë javës. Zyra dhe administrimi i kishës ndodhet gjithashtu në po të njëjtën ndërtesë .