Çfarë bëjme

Si jemi të përfshirë

Është bindja jonë se besimi i krishterë nuk është thjesht një “mbajtje e vërtetë” e doktrinave të caktuara. Përkundrazi, metodistët janë të bindur se edhe besimi i një personi ndikon në qëndrimin e tij ndaj nje personi tjetër dhe krijimit të tij dhe bëhet i dukshëm në sjelljen e tij. Përkushtimi social dhe mbrojtja e drejtësisë sociale (dhe gjithnjë e më ekologjike), rrjedhimisht, janë pjesë e identitetit thelbësor të Kishës Metodiste të Bashkuar.

Rrëfimi shoqëror është një lutje e përkushtimit ndaj përgjegjësisë sonë ndaj komunitetit njerëzor dhe krijimit. Ne lutemi në mënyrë të përsëritur në shërbesast tona për të kujtuar veten për këtë përgjegjësi. Parimet Sociale komentojnë mbi çështjet thelbësore të njerëzve në botën bashkëkohore. Ato plotësohen dhe përditësohen çdo katër vjet nga delegatët nga e gjithë bota në Konferencën e Përgjithshme.

Shqetësimi ynë shoqëror

Rrëfimi i parë shoqëror i KBM u formulua në vitin 1908 dhe iu referua kryesisht çështjeve ekonomike. Vetëm katër vjet më vonë, u shtuan çështje të tilla si familja, shëndeti, kujdesi për të moshuarit dhe invalidët, fëmijët dhe sidomos lufta kundër varfërisë. Që atëherë, rrëfimi shoqëror ka qenë një pjesë integrale e mësimdhënies metodiste dhe e rendit. Modifikimi ose riformulimi i fundit është bërë në vitin 2008 për 100 vjetorin në një proces mbarëbotëror.

Versioni i paraqitur këtu është i parafundit. Ajo është përdorur ende në liturgjinë e shërbesave të kishës në botën gjermanofolëse nëpërmjet gjurmës së saj në librin e himneve dhe kjo përfaqëson një vetë-angazhim.

 

Kredoja Apostolike

Une besoj ne Perendine,

Atin, e gjithpushtetshem,

krijuesin e qiellit dhe te tokes.

 

Dhe ne Jezu Krishtin

birin e tij te vetemlindur, Zotin tone,

i ngjizur nga Fryma e Shenjte

i lindur nga virgjeresha Mari,

vuajtur nen Ponc Pilatin,

i kryqezuar, i vdekur dhe i varrosur,

i zbritur ne mbreterine e te vdekurve,

diten e trete i ringjallur prej se vdekurish,i ngritur ne qiell,

ai rri ulur ne te djathte te Perendise,

Atit te gjithpushtetshem;

prej andej do vije,

per te gjykuar te gjallet dhe te vdekurit.

 

Une besoj ne Frymen e Shenjte.

Ne kishen e shenjte katolike.

Bashkesine e te shenjteve.

Faljen e mekateve.

Ringjalljen e te vdekurve,

dhe ne jeten e perjeteshme.

AMEN